.

هولدینگ

شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ عمرانیان

اگرچه تمامی شرکت‌های زیر مجموعه، با تمرکز بر خطوطی مشخص و استفاده از توان افراد کارآزموده و مجرب  با ساختار مدیریتی و پرسنلی دقیقی آرایش یافته‌اند، ولی با یک قدرت جمعی مشابه با اعضای یک خانواده، جهت رشد توانمندی‌های‌ خود و تکامل موفقیت آمیز با هم همکاری و همبستگی دارند.